Energiomställningen i fokus under medlemsdagarna 2024

Medlemsdagar 2024
Johanna Lakso, ordf, Energikontoren Sverige under Medlemsdagarna 2024

Energikontoren Sveriges medlemsdagar, 12-13 mars, samlade närmare 100 medarbetare från Sveriges 14 energikontor för att dela erfarenheter, nätverka och lära nytt tillsammans.

– Det är fantastiskt givande att få samlas och diskutera pågående projekt samt den energiomställning som vi aktivt arbetar med att bidra till. Det blir ett tillfälle både att utbyta tankar och erfarenheter mellan kontoren men också att inspireras och hämta energi inför det fortsatta arbetet, säger Johanna Lakso, ordförande för Energikontoren Sverige och utsedd till årets kraftkvinna 2023.

Johanna Lakso inledde dagarna med en omvärldsspaning kring elektrifieringen och hur en snabb omställning påverkar hela energisystemet. Hon lyfte framför allt fem trender som kan förändra hur vårt system i grunden – batterier, vehichle-to-grid, solel, lokala flexibilitetsmarknader och energidelning. Alla områden som olika energikontor berört genom olika aktiviteter och projekt, men med en otroligt spännande förmåga om de börjar kombineras.

Energikontoren Sveriges styrka ligger bland annat i den geografiska utbredningen över hela landet och den breda kompetensen bland medlemmarna. Därför ägnades en stor del av mötets första dag åt workshoppar kring fyra viktiga teman: fossilfria transporter, energieffektivt byggande, extern finansiering och smarta elsystem. Att driva projekt gemensamt var något som kom upp i flera av workshopparna.

Vanebilism och kollektivtrafik

Diskussionerna kring fossilfria/hållbara transporter fokuserade på tre områden – vanebilism, minskad hållbar mobilitet bland barn och unga samt otillgänglig kollektivtrafik. Marie Pellas från Energikontoret Mälardalen ledde workshoppen med förhoppningen att hitta gemensamma problemformuleringar som skulle kunna leda till att deltagarna samverkar i kommande projekt.

– Jag hoppas vi får med oss ny kraft och energi för att ta tag i de här frågorna i våra respektive regioner. Nu har deltagarna fått namn och ansikte på varandra och kan lättare ta kontakt med varandra när en intressant utlysning dyker upp, säger Marie.

Många nätverk inom fastigheter

Kickan Grimstedt från Energikontoret Östergötland höll i workshoppen om energieffektivt byggande och konstaterade att antalet projekt hos energikontoren är få men nätverken desto fler. Kanske är det där som energikontoren har en viktig roll – att samverka med dessa nätverk genom att fånga upp kunskap och erfarenheter från dem som ligger i framkant för att dela kunskapen vidare till de mindre aktörerna som inte kommit lika långt.

– Om vi tänker lite bredare så skulle vi också kunna vara ett stöd för de leverantörer som ska tillgodose alla behov som kommer av energiomställningen i branschen, säger Erika Strömvall på Energikontor Norr.

 Vår roll kan vara som tolk åt kommunerna

Den andra dagen inleddes med ett fördjupande pass om kommunal och regional energiplanering. Ett arbete som hamnat mer i fokus av den nuvarande regeringen och både Energimyndigheten och Länsstyrelsen var på plats för att prata om det arbete som de förbereder inför just nu. Tillsammans diskuterade vi sedan energikontorens roll inom energiplaneringen, och konstaterande att en nyckelkompetens som vi har är att vi både har förståelse både för kommunernas processer och behov samtidigt som vi förstår nätägare och andra aktörer i energibranschen.

Dagen avslutades med två inspirationsföreläsningar. Ett om det nya EU-regelverket för fordon som påverkar alla offentliga aktörer, där det viktigaste medskicket handlade om att regelverket bara utgör en bas och att mycket högre frivilliga ambitioner krävs för att nå våra klimatmål. Samt en inspirationsföreläsning om jämställdhet och rättvisa i energiomställningen. Att synliggöra olika gruppers förutsättningar att både delta i och ta ansvar för energiomställningen blir viktigt att ta med oss i vårt vidare arbete.

– För mig har det varit mycket givande att träffa våra kollegor i Sverige som arbetar med likartade frågor. Vi har kommit olika långt i vissa frågor, men har också olika infallsvinklar. Detta ger ett bredare perspektiv och uppslag på fördjupade diskussioner hur vi tillsammans kan arbeta med frågorna framgent, säger Stefan Jonsson utvecklingsledare på Energikontoret Region Örebro.