Vi verkar för förnybar och effektiv användning av energi

Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets 14 regionala energikontor. Vi finns från norr till söder och från öst till väst. Vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar.

Vår uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen.

Genom vår samlade expertis stöttar vi kommuner, regioner och företag genom att ta initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta gör vi på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

 • 01. Norr
 • 02. Jämtland Härjedalen
 • 03. Västernorrland
 • 04. Gävleborg
 • 05. Dalarna
 • 06. Värmland
 • 07. Örebro
 • 08. Väst
 • 09. Östergötland
 • 10. Mälardalen
 • 11. -
 • 12. Norra Småland
 • 13. Halland
 • 14. Syd
 • 15. Gotland

Energikontor Norr

Energikontor Norr driver projekt inom förnybar energi och energieffektivisering, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig i norr med att effektivisera verksamhetens energianvändning och bistår dig och ditt företag, eller din offentliga verksamhet, med vår kompetens. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Energikontoret Region Jämtland Härjedalen

Energikontoret Region Jämtland Härjedalen arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Detta gör vi på initiativ av Energimyndigheten och kommunerna i Jämtlands län.

Energikontoret Västernorrland

Tillsammans med regionen och kommunerna arbetar vi för en effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi genom projekt i samarbete med offentliga och privata aktörer.

Ekocenter Region Gävleborg

Välkommen till Ekocenter på Region Gävleborg. Vi samordnar insatser som stödjer en kapacitetsstark, fossilfri energiproduktion och en effektiv energianvändning.

Energikontor Dalarna

Energikontor Dalarna ska bidra till att länets energiarbete får en starkare politisk förankring samtidigt som energi- och klimatfrågan blir mer integrerad i länets tillväxtarbete.

Energikontor Värmland

Energikontor Värmland driver flera projekt inom energieffektivisering riktade mot företag och organisationer. Vi samordnar även de värmländska kommunernas energi- och klimatrådgivning på uppdrag av Energimyndigheten.

Energikontoret Region Örebro län

Inom området energi och klimat arbetar vi med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och verkar som ett regionalt energikontor. Vi driver på och inspirerar regionens kommuner, företag, organisationer och invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

Energikontor Väst

Energikontor Väst är det regionala energikontoret i Västra Götaland och en del av Innovatum Science Park. Vi driver nätverk och projekt tillsammans med offentliga organisationer och näringsliv, med fokus på förnybar energi, lokala energisystem och industriomställning.

Vi vill göra skillnad genom att vara engagerade i andras utveckling. Det är vårt mål att främja kompetensutveckling och innovation. Vi är stolta över att vara det första energikontoret som tillhör en science park med inkubatorverksamhet.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning.

Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Vår huvuduppgift är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energi- och klimatfrågor.

Stockholm - inget verksamt energikontor

Från och med årsskiftet 2024 har Stockholmsregionen inget energikontor. Energikontoret Storsthlm har efter 20 år i Storsthlms regi avvecklats. Under 2024 är dock Storsthlm fortsatt medlem i Energikontoren Sverige med förhoppning om att någon annan aktör vill ta sig an uppdraget och driva frågorna vidare i regionen.

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län. Vi är en regional motor och en pådrivande kraft för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar. Vår uppgift är att länet som helhet ska nå sina klimatmål. Framförallt stöttar vi Region Jönköpings län, kommunerna och företagen i vår del av Sverige att ställa om till en hållbar verksamhet och klimatsmart vardag. Det gör vi på flera sätt, brett och smalt, i olika typer av satsningar inom samverkan och utveckling. Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Energikontoret Region Halland

Energikontoret Region Halland arbetar för att stimulera till handlingskraft för en smartare energianvändning och för att öka användningen av förnybar energi och effektivare energianvändning.

Energikontor Syd

Vi arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Vi stödjer ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Energicentrum Gotland

Energicentrum Gotland accelererar energiomställningen på ön. Vi är en del av Region Gotland och tillsammans med andra aktörer genomför vi aktiviteter, initiativ och projekt med siktet inställt på ett helt förnybart energisystem på Gotland 2040. Som pilotområde har vi ett särskilt uppdrag att gå före i energiomställningen – Energipilot Gotland.