Utveckling av Händelö Eco Industrial Park

I Händelö Eco-Industrial Park i Norrköping finns goda förutsättningar för ökad samverkan mellan företag. Målet är ökad lönsamhet parallellt med ökad resurs- och energieffektivitet.

Bakgrund

Händelö Eco-Industrial Park (HEIP) i Norrköping, Östergötland är ett gott exempel på industriell och urban symbios. Här samverkar E.ON, Lantmännen Agroetanol och AGA i processer som bland annat resulterar i etanol, djurfoder och kolsyra till livsmedelsindustrin. Tekniska Verken äger dessutom en produktionsanläggning för biogas i området, men som inte används idag.

HEIP och de enskilda företagen tar emot besök från nationella och internationella besöksgrupper som är intresserade av hållbara, förnybara och resurseffektiva lösningar. Men, verksamheten i HEIP har inget gemensamt och strukturerat arbetssätt. Det finns inte heller någon uppföljning eller paketering för att sprida erfarenheterna. Dessutom finns flera restströmmar hos deltagande företag som i dagsläget inte utnyttjas.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla Händelö Eco Industrial Parks verksamhet samt att paketera och sprida de erfarenheter och den kunskap som har byggts upp kring industriell och urban symbios. Tanken är att de ska utgöra ett stöd för andra företag som avser att resurs- och energieffektivisera sin verksamhet.

Projektaktiviteter

Projektet ska undersöka hur ytterligare resurs- och energieffektiviseringar, och nyttjande av förnybar energi, kan ske inom befintlig företagsstruktur på HEIP. Projektet ska också stärka företagen i eco-parken som beställare av transporter för att optimera lastbilstransporterna till området och öka andelen transporter som sker med förnybara bränslen. Dessutom ska projektet verka för att integrera flera företag och verksamheter till befintligt kluster som kan leda till nya produkter med hög förädlingsgrad. Fokus ligger på små- och medelstora företag.

Energikontorets breda kompetens inom energi- och klimatåtgärder bidrar till välgrundade beslutsunderlag hos aktörerna.

Mål

Målet är en nyetablering av företag på Händelö, ett ökat nyttjande av restströmmar från befintlig industri, ökad resurs- och energieffektivitet samt ökad lönsamhet hos de företag som deltar i projektet.

Kontakt

Emelie Österqvist

Projektledare
Energikontoret Östergötland
E-post: emelie.osterqvist@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 92 73 och 0705-60 03 50

Projektinformation
Tidsplan:
200101 till 221231

Budget:
3 435 000 kr, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Östergötland, Sankt Kors fastighets AB, E.ON, Lantmännen Agroetanol AB, Norrköpings kommun, Norrköpings hamn, Nodra och Linköpings universitet.

Partners:
Energikontoret Östergötland, Cleantech Östergötland, E.ON, Lantmännen Agroetanol AB, Norrköpings kommun, Norrköpings hamn, Nodra, Linköpings universitet och Tekniska Verken.