Fossilfritt 2030 – Rena resan

Rena resan ska hjälpa invånare i östra Mellansverige att minska sin klimatpåverkan från resor. Genom att visa fördelarna med att cykla, gå eller åka kollektivt vill projektet att fler ska börja resa hållbart.

Bakgrund

Resor och transporter står för nästan 40 procent av Örebro läns klimatpåverkande utsläpp. Det nationella och regionala målet är att minska utsläppen från resor och transporter med 70 procent till 2030 jämfört med år 2010. Utsläppen har minskat i Sverige med närmare 22 procent sedan 2010. För att nå målet måste utsläppen minska med åtta procent varje år fram till 2030. Då behöver fler cykla, gå eller åka kollektivt i stället för att ta bilen.   

Energikontoret Region Örebro län har erfarenhet av att arbeta med frågor som rör hållbart resande och har inom Örebro län bidragit till flera lyckade kampanjer som har ökat det hållbara resandet. Exempelvis prova-på-kampanjer i kollektivtrafiken, arbete med cykelvänliga arbetsplatser och reserådgivning i organisationer.  

Nu skalar Energikontoret Region Örebro upp arbetet genom att samarbeta över länsgränserna och satsa på nya aktiviteter som behövs i våra län.  

Syfte

Rena resan hjälper invånare i Östra Mellansverige att minska sin klimatpåverkan från resor. Projektet stöttar offentliga organisationer med deras arbete med att främja nya beteenden och förändrade resmönster. Det gör vi för att påskynda den omställning som krävs för att nå 2030-målet inom transportsektorn. 

Projektaktiviteter

Projektet arbetar med en rad olika aktiviteter:

 • Prova-på-perioder för att testa elcykel.   
 • Prova-på-perioder med vikcykel. 
 • Cykelkampanjer i sociala medier . 
 • Förändringar i den fysiska miljön för att uppmärksamma fördelarna med att cykla, till exempel genom att göra en cykelväg tydligare genom att måla asfalten eller förbättra skyltning.  
 • Test med så kallade lastcyklar i offentliga verksamheter.
 • Flexibla arbetssätt för mer hållbart resande.  

Projektet har också tagit fram det webbaserade testet: Styr din egen väg, där du genom att svara på några få frågor får fram vilken cykel som passar dig bäst.

Webbtest Styr din egen väg

Mål

Rena resan ska bidra till att det hållbara resandet ökar i östra Mellansverige och att utsläppen av koldioxid minskar. Det innebär att fler ska välja cykel och kollektivtrafik, samt att fler kombinerar cykel och kollektivtrafik i stället för att ta bilen. Projektet ska bidra till beteendeförändringar och ökad kunskap om hållbara resealternativ. Nätverket inom hållbart resande som ska skapas i Östra Mellansverige är ett sätt att nå målet.

Delmål

 • 15 procent av dem som har deltagit i aktiviteter har börjat resa hållbart.
 • Målgruppen män får ökad kunskap om hållbart resande.
 • Personer som deltagit i projektets aktiviteter har provat att resa hållbart på för dem nya sätt.
 • Personer som deltagit i projektets aktiviteter har provat kombinerade resor inom östra Mellansverige.
 • Ett samarbete kring hållbart resande har etablerats mellan 25 organisationer från olika sektorer under projekttiden.

Förutom att insatserna i sig beräknas minska koldioxidutsläppen från transporter är målet att insatserna ska ge önskad publicitet till frågor som rör hållbart resande. Att frågan får uppmärksamhet och att våra goda exempel lyfts fram skapar ringar på vattnet och förbättrar resultaten ytterligare.

Familjen Svensson bytte bilen mot lådcykel.

Kontaktuppgifter

Mirja Mattsson

Utvecklingsledare
Energikontoret Örebro
E-post: mirja.mattsson@regionorebrolan.se
Telefon: 019-602 89 30

Projektinformation
Partners:
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst och får stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Region Örebro län är projektägare. Projektet pågår fram till 2022.