SiSL – Stolpe in i Stad och Land

Stolpe in i Stad och Land (SiSL) Mellersta Norrland fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara bilar i Västernorrlands och Jämtlands län.

Bakgrund

Efterfrågan på en utökad laddinfrastruktur ökar, såväl regionalt som från besöksnäringen. I Jämtland och Västernorrland är besöksnäringen en viktig del av det regionala näringslivet. År 2015 stod Norge för mer än hälften av de utländska besökarna och önskemål om ökade möjligheter till laddning på destinationen har börjat strömma in. En väl utvecklad laddinfrastruktur kommer troligtvis vara en vara en viktig faktor för länens attraktivitet för såväl företagare som invånare och besökare.

Syfte

Ökad tillgänglighet och valfrihet för privatbilister och företagare att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska deras koldioxidutsläpp från transporter. Detta bidrar till omställningen till en fossilfri fordonsflotta i hela norra Sverige, även på landsbygden.

Projektaktiviteter

En stor del av projektet fokuserar på att öka kunskapen om elbilar och de förutsättningar som norra Sverige har för att kunna köra elbil. Vi besöker alla kommuner i Västernorrland och Jämtlands län och genomför olika typer av föreläsningar och workshops. Vi har också dialogsamtal med olika aktörer i syfte hitta finansiering för investering och drift av snabbladdstationer i regionen.

Mål

Ett övergripande projektmål är förbättrade förutsättningar för att resa med elbil i Jämtlands och Västernorrlands län och att fler små och medelstora företag i Mellersta Norrland kan dra nytta av elbilsutvecklingen genom effektivare transporter. Förhoppningsvis kommer en mer utvecklad och trygg laddningsinfrastruktur göra att privatpersoner kommer våga välja elbil vid nybilsköp.

Projektet förväntas även ha positiva effekter på en olika rad miljömål. Dels direkt, i och med minskad förbrukning av fossila bränslen och minskat utsläpp av koldioxid, partiklar, övergödande och försurande ämnen. Men även indirekt då det bidrar till det för Jämtland viktiga miljömålet ”storslagen fjällmiljö” och Västernorrlands insatser för att medborgarna i större grad ska ta del av naturupplevelser.

Kontakta teamet

Moa Breivik

Projektledare, Jämtlands län
moa.breivik@regionjh.se
063 14 66 10

Projektinformation
Tidsplan:
Projektet förväntas pågå mellan 2018 och 2021

Budget:
8 miljoner SEK, med medfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, HEMAB, Kramfors kommun och Sollefteå kommun

Partners:
BioFuel Region AB och Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen