Kommunal energirådgivning ett viktigt styrmedel i omställningen

För den som vill spara energi finns idag en uppsjö av information att tillgå, men en stor del av den kommer från kommersiella aktörer i syfte att sälja varor och tjänster. Det kan vara svårt att sålla, men också att få svar på vad den generella informationen betyder i det individuella fallet.

Anna Torshög, regional utvecklingsledare på Energikontor Syd.

Det är här de kommunala energi- och klimatrådgivarna kommer in, som opartiska, kostnadsfria och lokala experter.

– Energi- och klimatrådgivningens styrka är just att den har Energimyndigheten som finansiär samtidigt som den är lokalt anpassad. Rådgivarna har god kunskap om möjligheterna i respektive kommun och kan också ofta erbjuda personliga möten för att förklara och diskutera olika lösningar, säger Anna Torshög, regional utvecklingsledare på Energikontor Syd.

Viktig funktion på samhällsnivå

En nyligen publicerad studie gjord vid Chalmers, avdelning för Innovation och R&D Management, visar att kommunernas energi- och klimatrådgivare utöver att ge lokalt anpassade råd som främjar energismarta åtgärder på individnivå också spelar en viktig roll på samhällsnivå. Genom utåtriktade aktiviteter, utbildningsinsatser och samarbeten med andra aktörer bidrar de till en ökad kunskap och medvetenhet om energifrågan i samhället i stort.

– Energi- och klimatrådgivare fyller en viktig funktion, inte bara för individuella rådsökande utan också från ett samhällsperspektiv, säger Chalmersforskarna Ingrid Mignon och Lisa Winberg i en kommentar på Chalmers hemsida. De poängterar också att rådgivningsfunktionen är ett viktigt styrmedel i den omställning av energisystemet som samhället står inför.

Fakta

  • Det finns 15 regionala energikontor i Sverige och på varje kontor finns en regional utvecklingsledare (RUL) som samordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna i området
  • Alla kommuner i Sverige erbjuder energi- och klimatrådgivning (utom en)
  • Rådgivarnas uppgift är att ge råd som bidrar till en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minskad klimatpåverkan
  • Målgrupper för energi- och klimatrådgivningen är hushåll, små och medelstora företag, mindre organisationer och föreningar.
  • Högt betyg från rådsökande – 90 % av de upplever att de fått svar på sina frågor och funderingar i hög eller mycket hög grad (Technopolis group 2022)