Stora klimatvinster med industriell symbios

Klimatfrågan växer sig allt starkare i människors medvetande och därmed också behovet att snabbt agera på denna utmaning. Ett område som det har talats mycket om på senaste tiden, och som kan ge värdefulla bidrag till frågan, är cirkulär ekonomi och delområdet industriell symbios.

Kraftverk

Industriell symbios handlar i korthet om att det som är en rest- eller biprodukt i ett företags verksamhet kan – i stället för att bli ett avfall – bli en insatsvara hos ett annat företag. På detta sätt kan båda företagen tjäna pengar och samhället uppnå en resurs- och energieffektivitet på aggregerad nivå, jämfört med om företagen i stället nyttjat jungfruliga råvaror i sin produktion.

Från restprodukt till kolsyra

Händelö Eco Industrial Park i Norrköping bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Här finns ett kluster av industrier som använder varandras bi- och restprodukter som råvara. Där nyttjas restånga från E.ON:s kraftvärmeverk i Lantmännen Agroetanols anläggning där de tillverkar etanol för drivmedel och djurfoder. Vid produktionen av etanol bildas koldioxid som AGA gör till kolsyra som används av livsmedelsindustrin. Verksamheten innebär ett minskat utsläpp av växthusgaser motsvarande 80 000 ton per år och det finns dessutom potential för ytterligare besparingar.

Potentialen är enligt exemplet ovan enorm! Samtidigt är antalet symbiotiska samarbeten i Sverige betydligt lägre än vad det skulle kunna vara. Att inleda denna typ av samverkan kräver stor tillit mellan företagen, en vilja att samverka och så klart att samverkan är lönsam för alla parter. För att komma från start till mål krävs en rad olika insatser och åtgärder och du får också räkna med att detta är en process som tar tid. Att det finns en neutral aktör som kan utgöra en facilitator kan vara det som gör att en sådan samverkan kommer till stånd.

Hur kan energikontoren hjälpa till?

Energikontoren är en lämplig aktör för att utföra ett sådant arbete. I Östergötland bedriver Energikontoret Östergötland (som en del av Region Östergötland) tillsammans med Cleantech Östergötland två projekt kopplat till industriell symbios. Ett av projekten handlar om att ytterligare utveckla den samverkan som sker på Händelö. Det andra projektet syftar till att stärka de kommunala näringslivskontoren så att de kan främja industriell symbios på lokal nivå, som en del i sitt övriga näringslivsfrämjande arbete.

Minskad klimatpåverkan och samtidigt ett stärkt näringsliv! Kan det bli bättre?

/Erik Gotborn, Energikontoret Östergötland