Stora konsekvenser av bristfälliga solcellsinstallationer

Med en ökande efterfrågan på solcellsanläggningar är det viktigt att säkerställa att installationen genomförs korrekt. Bristfälliga installationer kan påverka solcellernas effektivitet och säkerhet negativt.

2019 genomförde Research Institutes of Sweden (RISE) på uppdrag av Energimyndigheten en studie som visar brister i en stor andel besiktade solcellsanläggningar. Studien omfattade 41 mindre solcellsanläggningar i drift som uppfördes mellan 2012–2019. De är framför allt installerade på villatak, men även anläggningar inom lantbruk, hos bostadsrättsföreningar och anläggningar på leasing besiktades.

Resultaten visade bland annat att hälften av anläggningarna hade oskyddad eller osäker kabelförläggning bakom solpanelerna. Nästan hälften av växelriktarna, som omvandlar elen från solcellerna till växelström, var placerade på brännbart underlag. En fjärdedel av de besiktade anläggningarna uppfyllde inte samtliga elinstallationsregler, 40 procent av anläggningarna var felaktigt monterade och fem anläggningar hade höga skuggningsförluster.

Andelen solcellsanläggningar med illa genomförda installationer är oacceptabelt högt. Förhoppningsvis är studiens resultat inte representativt för landet som helhet, men den sätter fingret på vad som kan bli ett potentiellt allvarligt problem när antalet installerade solcellsanläggningar på villor, flerfamiljshus och företag ökar. Installationer med oskyddad kabelförläggning och växelriktare på brännbart underlag kan redan efter 10–15 år innebära fara för liv och egendom.

En snabbväxande bransch och osäkra regelverk är bidragande orsaker till den stora andelen bristfälligt installerade solcellsanläggningar enligt RISE. Studien visar att snabbare uppskalning och ackreditering för certifieringsutbildning, incitament för installatörer att utbilda och certifiera sig och samordning mellan myndigheter, kommuner och branschföreningen Svensk Solenergi kan ge installationer av högre kvalitet.

Du som ska installera en solcellsanläggning – var noga med efterforskningarna, till exempel genom att kontakta den kostnadsfria kommunala energi- och klimatrådgivningen. Beställare som vet vilka krav de kan och bör ställa på sin installatör har god chans att få en väl installerad, säker och effektiv solcellsanläggning. Genom kunskapsspridning och samverkan kan vi tillsammans bidra till en stor utbyggnad av effektiva och säkra solcellsanläggningar.

Rapport: Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift (Energimyndigheten)

/Martin Holgersson, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.