Nätverkande ger energi

Det lönar sig att nätverka kring energieffektivisering. Energikontoren Sverige har drivit kunskapsnätverk i syfte att hjälpa organisationer att minska sin energianvändning. Projektet ledde till 30 procent besparingar i energianvändning och 20 procent minskade energikostnader.

Projektet Nätverk för energieffektivisering, EENet, finansierades av Energimyndigheten i syfte att hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent under en fyraårsperiod. Sedan projektet startade 2016 har drygt 300 små och medelstora företag fått råd och stöd kring hur de kan sänka sin energianvändning. De har också fått hjälp med att kartlägga energianvändningen, ta fram åtgärder utifrån kartläggningen och göra en fördjupad studie som underlag till större investeringar. Sammanlagt ledde projektet till 14 procents energieffektivisering, besparingar i energianvändning på upp till 30 procent och minskade energikostnader med 20 procent. Projektet avslutades just före sommaren 2021 och uppmätta resultat presenterades i rapporten Resultatsammanställning för EENet-verktyg.

Antal implementerade åtgärder per teknikområde. Totalt har 2 274 åtgärder implementerats.

Goda resultat från hela landet

Följande exempel avser nätverk som uppnått hög effektivisering, enligt resultaten från EENet-verktygen.

Energikontor Norr

Nätverket Norrbotten har minskat sin specifika energianvändning med 22,4 procent. Företaget GE Maskintjänst och Isolamin verkar ha haft särskilt stor påverkan på nätverkets resultat, eftersom de har förhållandevis hög energianvändning jämfört med de andra företagen. Företaget Isolamin har genomfört omfattande insatser bland annat inom ventilation. Hos GE Maskintjänst har inga betydande åtgärder genomförts, men energieffektiviseringen är ändå 27,6 procent.

Energikontoret Skåne

Nätverket Skåne Lantbruk är det nätverk som med 36,5 procent har uppnått högst specifik energieffektivisering av alla nätverk. Nätverket har även en hög total besparing beräknat utifrån genomförda åtgärder (1procent) och samtliga företag når goda resultat. Framgångsfaktorer som lyftes av koordinatorn var framför allt företagens engagemang, nätverkets starka gruppdynamik och korta beslutsvägar.

Energikontor Sydost

Nätverket Sydost Maxi består framför allt av ICA Maxi-butiker. Hela fem företag i nätverket har uppnått mer än 30 procent effektivisering. Betydande åtgärder som genomförts i butikerna inkluderar övergång till användning av CO2 som kylmedia i kylmaskiner och diskar, samt ombyggnation av tilluft/frånluftsaggregat.

Energikontoret Storsthlm

Nätverket Livs region öst har uppnått hög energieffektivisering samt relativt god överensstämmelse mellan de två metoderna för uppföljning (29,2 procent och 18,5 procent för top-down respektive bottom-up). Nätverket har en liknande sammansättning av företag (ICA-butiker) och har genomfört liknande åtgärder som Sydost Maxi-nätverket. Framgångsfaktorer som lyftes av koordinatorn vid förra årets sammanställning var framför allt engagemanget hos företagen, f-gasförordningen, korta beslutsvägar samt strukturerade ledningssystem och goda ekonomiska förutsättningar.

Energikontoret i Mälardalen

Nätverket Södermanland når 28 procent specifik energieffektivisering (top-down). Bottom-up siffran är lägre (13,6 procent), men också den är klart högre än genomsnittet för alla nätverk (9,5 procent). De flesta av nätverkets företag bidrar till det goda resultatet: medianvärdet är 33 procent, fyra företag når energieffektivisering över 30 procent och företaget med lägst effektivisering når ändå 9,1 procent.

Energikontoret Region Jämtland Härjedalen

Nätverket Jämtland når 24,2 procent specifik energieffektivisering (top-down) och 16,0 procent baserat på genomförda åtgärder (bottom-up). Energieffektiviseringen är, enligt båda måtten, högre än genomsnittet för alla nätverk. Koordinatorn lyfter att många åtgärder kunnat genomföras tack vare att regionen gått in med särskilt företagsstöd för energieffektivisering.

Minskad kostnad och klimatpåverkan i södra Sverige

Ett trettiotal företag har uppnått betydande besparingar på upp till 30 % i energianvändning och 20 % i minskade energikostnader.

Nyttan med energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för företagen och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället, så står det på Energimyndighetens webbplats. Att minska energianvändningen bidrar inte bara till minskade kostnader utan också till att stärka företagets varumärke och minska företagets miljöpåverkan. Internationella erfarenheter har visat att nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att verkligen genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

Är du företagare och vill ha hjälp att bli mer energieffektiv? Kontakta då din kommunala energi- och klimatrådgivare. De ger kostnadsfria och oberoende råd till både privatpersoner, föreningar samt små- och medelstora företag.

Hitta din lokala rådgivare via Energimyndigheten.se.