22,6 miljoner kronor till nya satsningar för ett fossilfritt Jönköpings län

Genom ökad kunskap, samverkan och innovation ska Energikontor Norra Småland i två nya satsningar fortsätta arbetet för att länet ska uppnå sina klimatmål. Projekten är delvis finansierade med EU-medel och kommer båda att pågå under tre års tid.

För ett hållbart och tillförlitligt energisystem
I ett projekt vid namn EFFEKT ska Energikontor Norra Småland tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Gnosjö kommun arbeta för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i länet.

Bakgrunden till projektet ligger i att stora förändringar kommer krävas av det svenska energisystemet om klimat- och energipolitiska mål ska uppnås. Den ökade efterfrågan på el och överföringskapacitet som klimatomställningen innebär måste hanteras och vi behöver redan idag planera för hur vi möter denna utmaning.

Carlos Pettersson, verksamhetsledare på Energikontor Norra Småland

– Länets kommuner behöver ihop med sina energibolag ta ledarskap i frågan. Vi behöver möjliggöra energiomställning både i offentliga och privata verksamheter. Det krävs också samverkan för att till exempel hitta sätt att minska belastningen på elnätet och lagra energi, säger Carlos Pettersson, verksamhetsledare på Energikontor Norra Småland.

För en klimatneutral byggbransch
Bygg- och fastighetssektorn står också inför stora utmaningar och möjligheter framöver. År 2020 stod bygg- och fastighetssektorn för cirka 34 procent av Sveriges totala energianvändning och för 21 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. För att nå målet om en klimatneutral bransch år 2045 och de regionala mål som finns behöver mycket göras. Genom det nya projektet CONSTR:ACT, ska Energikontor Norra Småland arbeta med att skynda på omställningen i Jönköpings län.

– För att branschen ska kunna bli klimatneutral behöver aktörer från alla delar i bygg- och fastighetssektorn bidra och även prata med varandra. Genom det här projektet vill vi skapa förutsättningar för att våga testa klimatsmarta lösningar och dela kunskap och erfarenheter sinsemellan, säger Linda Gladh, projektledare på Energikontor Norra Småland.

Läs mer om projekten på Energikontor Norra Smålands hemsida:

Projekten delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden – ERUF.