Om oss


Vad är Energikontoren Sverige?

Energikontoren Sverige är samverkansorgan för Sveriges 15 regionala energikontor.
Föreningen samordnar och stödjer energikontoren i deras arbete för en effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi. Viktiga samarbetspartners är Energimyndigheten och EU-kommissionen, men också andra myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Genom att samverka kan de 15 regionala energikontoren i Sverige utföra uppdrag som når ut i hela landet. Exempelvis driver de regionala energikontoren 25 nätverk för energieffektivisering där över 200 företag ingår. Andra exempel på gemensamma uppdrag via de enskilda energikontoren är att informera och stötta företag att ansöka om energikartläggningsstöd och på detta sätt förbättra energiarbetet.

På uppdrag av Energimyndigheten driver energikontoren långsiktigt samordning av de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Energikontoren Sverige är partner i Informationscentrum för hållbart byggande. Vår roll i arbetet är insamling av information och material samt spridning av kunskap.

 

Vad är ett regionalt energikontor?

De regionala energikontorens främsta syfte är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor på lokal och regional nivå. Med utgångspunkt i internationella och nationella energi- och miljömål arbetar vi med uppdrag och projekt i samarbete med offentliga och privata aktörer. Alla energikontor har en offentlig huvudman, men vårt arbete är inte myndighetsutövning. Energikontoren ska inte konkurrera med privata företag och vår verksamhet drivs som oberoende energiorgan utan vinstintresse eller vinstutdelning.

En stor del av energikontorens finansiering kommer från projektmedel genom offentliga utlysningar.

Varje energikontor har personal med kompetens inom energieffektivisering och förnybara energikällor. Energikontoren ska genom uppdrag och ägardirektiv ha mandat och kapacitet att driva en operativ verksamhet och söka nya projekt för att växla upp arbetet med energifrågor i sin region.

I Europa finns omkring 360 energikontor. De 15 svenska energikontoren är sedan nittiotalet en viktig del av EU:s energipolitik.

Händer i Sverige

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se