Ett samverkansorgan för de svenska regionala energikontoren

Föreningen Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för de svenska regionala energikontoren och arbetar för att stödja och samordna de regionala energikontoren. Föreningens syfte är att ytterligare öka den nationella nyttan genom implementeringen av åtgärder på lokal/regional nivå.

Vi arbetar för en effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi. Med utgångspunkt från internationella och nationella energi- och miljömål arbetar vi med uppdrag och projekt i samarbete med offentliga och privata aktörer.

Viktiga samarbetspartners är Energimyndigheten och EU-kommissionen men också andra myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå. På Energimyndighetens uppdrag samordnar vi Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare.

Det finns omkring 360 energikontor i Europa, varav 15 i Sverige. Vi är en viktig del av EU:s energipolitik och drivs som oberoende energiorgan.

Remissinstans

Energikontoren Sverige svarar på remisser inom energieffektivisering och förnybar energi. Här samordnar föreningen svar från experter inom olika områden på de 15 regionala energikontoren. Energikontoren Sveriges yttrande över Energikommissionens betänkande inskickat 2017-04-19 Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen, inskickat 2015-08-26. Remissvar till Boverkets ”Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader” från Sveriges Centrum för Nollenergihus, inskickat 2015-08-25.

Projekt

Energikontoren Sverige är partner i Informationscentrum för hållbart byggande. Vår roll i arbetet kommer att vara att insamling av information och material samt spridning av kunskap. Läs mer på [länk till projektinlägget].

Definition av regionalt energikontor

De regionala energikontoren i Sverige är viktiga samhälls- och utvecklingsaktörer för energieffektivisering och förnybar energi. Energikontoren etablerades i Sverige på nittiotalet och har idag en betydande roll i utvecklingen för ett energieffektivare och hållbarare samhälle.

Syfte
Energikontorets främsta syfte är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor på lokal och regional nivå

Målgrupp
Energikontorets verksamhet riktar sig främst till följande målgrupper

  • Kommuner
  • Kommunala bolag
  • Offentliga aktörer
  • Organisationer
  • Företag
  • Föreningar
  • Hushåll

Offentlig förankring
Energikontoret har endast offentligt huvudmannaskap.

Energikontoret ska ha en tydlig offentlig förankring och ska stödjas politiskt från de regionala och/eller lokala myndigheterna inom sitt verksamhetsområde.

I Energikontorets styrande organ ingår folkvalda på lokal och/eller regional nivå.

Förankring andra viktiga aktörer
Energikontoret ska ha en god förankring hos och förståelse för andra relevanta aktörer i regionen.

I Energikontorets styrande organ/styrgrupp ingår sakkunniga från t.ex. akademi och näringsliv.

Verksamhet och uppföljning
Energikontorets verksamhet ska drivas utan vinstintresse/vinstutdelning.

Energikontorets verksamhet och projekt ska tydligt kunna särskiljas och följas upp.

Verksamheten redovisas med årsredovisning.

Kapacitet och kompetens
Energikontoret ska ha egen personal med kompetens inom energieffektivisering och förnybara energikällor.

Energikontoret ska genom uppdrag/ägardirektiv ha mandat och kapacitet att driva en operativ verksamhet och söka nya projekt för att växla upp arbetet med energifrågor i regionen.

Händer i Sverige

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se