Mycket på gång i norra Småland

FASTR är Energikontor Norra Smålands stora projekt för omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. Det händer mycket i det projektet i höst. Här presenteras en del av detta.

Ett upphandlingsnätverk med deltagare från både offentlig verksamhet och företag har bildats och de träffas för första gången i Jönköping den 26 september. På den första träffen kommer man att  göra en inventering av vilka behov och önskemål deltagarna har och flera gästföreläsare kommer att bjuda på intressanta föredrag. Nätverket vänder sig till upphandlare inom kommuner, kommunala bolag, regionen, offentliga organisationer och näringslivet samt till transportleverantörer. Målen med upphandlingsnätverket är att:

  • Offentliga upphandlingar ska ställa smarta krav och mervärden på transportköp
  • Transportleverantörer ska höja sin förmåga att leverera med fossilfria transporter
  • Fler logistikområden ska ha tillgång till fossilfria drivmedel för tunga transporter
  • Det ska ske fler hållbara transport- och fordonsupphandlingar 

FASTR blåser under hösten också nytt liv i och tar vid det nätverk som fanns i samband med ett tidigare projekt: Kraftsamling Biogas. Målgruppen för detta nätverk är avfallsbolag, kommuner, livsmedelsproducenter, restauranger, biogasproducenter och -leverantörer och användare. Målen med biogasnätverket är bland annat att öka andelen gasfordon, andelen biogas i fordonsgas, mängden såld biogas och antalet tankställen för biogas och där inte minst öka tillgängligheten på landsbygden. Man har också som mål att andelen matavfall som sorteras och används för biogasproduktion ska öka. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län tar under hösten fram en regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon. Planen har varit ute på remiss och innehåller nulägesbilder över var det finns tank- och laddstationer samt enkla beskrivningar över de olika förnybara drivmedel som idag finns kommersiellt på marknaden. Planen pekar ut fyra inriktningar för hur Jönköpings län kan driva på omställningen mot ökat användande av förnybara drivmedel, där det dessutom är viktigt att se till landsbygdens förutsättningar och behov:

  • Få in infrastrukturfrågorna för att tanka förnybart i samhällsplaneringen och i kommunernas olika planprocesser
  • Öka kunskapen om förnybara drivmedel
  • Verka för att etablera infrastruktur där det i nuläget saknas
  • Stimulera ett ökat användande av infrastrukturen där det redan finns

– Viktigt att påpeka är att exempelvis en kommun inte kan göra allt och stå för investeringen i infrastrukturen själv. Det handlar snarare om att få in det i samhällsplaneringens olika skeden och ställa om sin egen fordonsflotta för att stimulera marknaden att etablera tank- och laddstationer, säger Jesper Agrelius, projektledare på Länsstyrelsen. Men viljan att kunna tanka förnybart i Jönköpings län är väldigt stor. Det ser vi tydligt i de svar vi fått på vårt utkast på plan. Nu tar vi in all bra feedback vi fått och lanserar en färdig plan i höst.

Biogas Research Center har tagit fram en rykande färsk bok om just biogas – ”Biogas i det hållbara samhället”. Biogaslösningar finns här och var i samhället, men det är ganska okänt vilka värden de skapar och vilka problem de löser. I boken får läsaren följa med på en resa genom Sverige och upptäcka hur biogaslösningar gör städer, regioner och företag bättre. Boken vänder sig till alla som till vardags inte håller på med biogas; politiker, tjänstepersoner i offentliga organisationer, utförare av transporter, transportköpare, företrädare för industri som vill bli fossilfri och givetvis dig som helt enkelt bara vill få en bättre förståelse för vilka positiva samhällseffekter biogaslösningar kan bidra till.

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se