Roadmap – viktigt redskap för ett fossilfritt Gävleborg

Fossilfritt Gävleborg 2030 är satsningen som syftar till att skapa ett fossilfritt transportsystem i Gävleborg innan 2030.

En viktig del i arbetet är att ta fram så kallad roadmap. I roadmappen har länets aktörer kommit överens om en gemensam målsättning samt handlingsplan som ska skapa förutsättningar för ett fossilfritt Gävleborg 2030. 

Målet gäller hela länet, det vill säga både offentliga organisationerna, företag och medborgare.

Fokus ligger på infrastruktur, fordon, drivmedel och beteendeförändring. Roadmapen ska även stärka upp och ta tillvara på de regionala utvecklingseffekterna som kommer att uppstå när arbetet börjar ta fart.

Vilket förnybart drivmedel passar dig bäst?

Vill du byta till ett mer hållbart drivmedel men tvekar mellan alla valmöjligheter? Är du rädd att satsa på fel drivmedel? Då är den här foldern för dig, den vänder sig till företagare och privatpersoner som vill veta mer om de förnybara alternativen som finns på marknaden. Oavsett val är alla förnybara drivmedel i Sverige ett bättre val än vanlig fossil bensin och diesel med låginblandning. Det finns inga fel, så välj ett förnybart alternativ som funkar för dig!

Nulägeskartläggning

Gävleborgs län ska bli fossilfritt innan 2030. För att nå dit krävs att många aktörer i samhället arbetar aktivt med bland annat beteendeförändringar, infrastrukturplanering, förnybara drivmedel med mera. Inom ramen för projektet Fossilfritt Gävleborg 2030 har en nulägeskartläggning gjorts. Den visar hur det ser ut i Gävleborgs län när det gäller fordon och drivmedel. Nulägeskartläggningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbete med att bli ett fossilfritt Gävleborg.

Samverkansgrupp fossilfritt Gävleborg

En samverkansgrupp för ett fossilfritt Gävleborg har bildats för att flera aktörer ska kunna samverka kring olika arrangemang. Samverkansgruppen ska skapa förutsättningar för att medborgare, företag och offentlig sektor ska kunna bidra i omställningen utifrån sina förutsättningar och behov.

Nu startar arbetet i projektet Grön Ekonomi

Hur kan kapitalförvaltare och investerare bidra till en grön omställning av samhället? Med den frågan som grund startar Energikontor Väst ett arbete kring grön ekonomi – med målet att mer västsvenskt kapital ska investeras i miljö- och klimatlösningar. Men hur skapar vi förutsättningar för att investerare och aktörer på energi- och klimatområdet ska hitta varandra? Och vad är en bra grön investering?

Arbetet i projektet Grön Ekonomi drog igång med en första workshop för kapitalförvaltare, ekonomichefer och finanschefer från bland annat Göteborgs Universitet, Chalmers, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Skövde kommun och Vara kommun.

Sju miljarder i gröna obligationer

En kommun som arbetat länge med gröna investeringar är Göteborgs Stad. Som första stad i världen gav Göteborg 2013 ut sina första gröna obligationer, där investerarna garanteras att staden kommer att använda pengarna i projekt som gynnar klimat och miljö.

– Vi kan inte bara hoppas att teknologi ska rädda världen. Vi måste också lyfta våra konsumtionsbeteenden, sade Fredrik Block, portfolio manager på Göteborgs Stad.

Några projekt som finansierats med hjälp av lån från gröna obligationer är vattenreningsprojekt, park- och naturförvaltningens trädplantering, stadens elbilar och byggandet av energieffektiva förskolor och skolor.
Efterfrågan på de gröna obligationerna har varit stor och Göteborg har i dag gett ut gröna obligationer till ett värde av sju miljarder.

Från hjärta till hjärna

Britta Ersman, commercial manager på Nordisk Vindkraft/RES, gav en bild av hur investerare på vindkraftområdet resonerar samt hur man kan utforma vindkraftprojekt för att hantera risker och öka avkastningen. Hon såg en tydlig trend på marknaden – från små utspridda verk till större parker.

– I dag investerar man med hjärna och inte hjärta, sade Britta Ersman under sin presentation.

I projektet Grön Ekonomi kommer vi nu att fortsätta med att identifiera teman och arbetssätt för fortsatt samverkan. Bland ämnena som kan komma att lyftas finns placeringspolicies, standarder för investeringar, gröna obligationer och mötesplatser för kapital och projekt

Lite vindkraftsfunderingar från Skåne

Det har varit många rubriker om risk för kapacitetsbrist i elnätsinfrastrukturen i Skåne på sistone. Främst behöver nätinfrastrukturen moderniseras och stärkas upp. Men mer lokal förnybar elproduktion i lokalnät och regionnät är såklart viktigt att få till för att avhjälpa kapacitetsbristen i stamnätet. I dag produceras cirka 70 % av den elen som används i Skåne utanför regionen. Samtidigt beräknas elbehovet öka med elektrifieringen i industri och transportsektorn.

Vindkraft har länge varit ett prioriterat kraftslag för Skåne och Energikontoret Skåne har vid sidan om framförallt solenergi, biogas och energieffektivisering länge drivit olika utvecklingsprojekt för vindkraften. Framförallt två strategiska frågor kring vindkraften har varit på tapeten senaste åren; repowering och en utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Repowering innebär att de gamla, ofta kilowattsmaskiner, vindkraftverken byts ut mot nya alternativt renoveras i syfte att öka effekten.

”Om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft uteblir, och om ”repowering” inte genomförs, finns det dock risk för att det produceras mindre förnybar el i länet år 2030 än det produceras idag.”

Så står det i klimat- och energistrategin för Skåne. Där det är möjligt för repowering är det ett väldigt välkommet tillskott för elproduktionen. Teknikutvecklingen har gått snabbt och vindkraftverk blir allt större – vilket samtidigt innebär nya utmaningar i en tätbefolkad region. Se vår broschyr om möjligheter och utmaningar här:

http://media.skanesvindkraftsakademi.se/2018/04/Repowering-webb.pdf

Vi har även drivit projekt där vi varit ute bland Skånes kommuner för att berätta om vikten av repowering. Just nu tittar vi på potentialen för repowering.

På sikt ser vi en utbyggnad av havsbaserad vindkraft allteftersom priser pressas och man lyfter bort anslutningsavgiften från projekten i enlighet med energiöverenskommelsen. Det är väl det troligaste alternativet för att få storskalig stabil elproduktion nära användningen i södra Sverige!

Läs mer om senaste projektet här där vi undersökte vilken näringslivsutveckling som skapats i de regioner i framförallt Storbritannien och Tyskland där man byggt parker till havs!

https://kfsk.se/energikontoretskane/2019/03/28/vindkraft-till-havs-och-regional-naringslivsutveckling-tre-filmer/

Vi har även drivit ett projekt om kommunal vindkraftsplanering som syftat till att uppdatera och inspirera kommuner kring de regler och rekommendationer som finns, se här!

http://media.skanesvindkraftsakademi.se/2019/10/Handboken_oktober2019_sidor.pdf

Vindkraften har en enorm potential för att vi i Skåne både kan bli självförsörjande på el och i framtiden även exportera förnybar el vidare ut i Europa!

Jacob Economou, projektledare, Energikontoret Skåne

Nya pendlingsrutiner har gett bättre flås

Örjan Sundberg är en av de regiontrampare som varit först ut med att lägga om sina pendlingsvanor för hälsan och klimatet. Nu cyklar han till jobbet fem dagar i veckan.

Sedan augusti i år har Örjan Sundberg, som jobbar som utredare på patientnämnden i Östersund, cyklat till och från jobbet fem dagar i veckan. Anledningen stavas Regiontramparna, kampanjen inom Region Jämtland Härjedalens satsning på hållbara pendlings- och tjänsteresor som ska få fler anställda att cykla eller promenera till jobbet i stället för att ta bilen.

Deltagarna – ett trettiotal cyklister och ett trettiotal fotgängare – åtar sig att gå eller cykla minst 60 procent av sina resor till och från jobbet under kampanjtiden. För Örjan Sundbergs del skulle det innebära att cykla de fem kilometerna mellan hemmet på Frösön och jobbet i centrala stan tre dagar i veckan – men han har passat på att gå ”all in” och cyklat 100 procent av resorna.

– Jag cyklade en del innan det här projektet men tog även bilen ibland, nu cyklar jag definitivt mer än förut. Hade jag inte varit med i det här hade jag nog tagit bilen några dagar i veckan fortfarande. Man är väl lat vissa dagar. Men nu har jag valt att cykla mer än de 60 procent som man ska göra, säger han.

Vilken skillnad tycker du att det har gjort för dig att cykla i stället för att bilen?

– Framförallt har jag märkt att mitt flås har blivit bättre, jag har fått bättre kondition. Och så har jag så klart sparat en del bensinpengar, så det är bra på flera sätt. Jag tycker också att jag blir piggare på jobbet när jag rör mig mer.

Örjan Sundberg har märkt att konditionen förbättrats sedan han börjat cykla till jobbet i stället för att ta bilen. Foto: Sara Rönnberg

Vad har varit den största utmaningen?

– Att cykla även om det är dåligt väder, när det regnar och blåser. Men jag har ju bestämt mig så då gör jag det ändå. Och så fick vi ett fint regnställ när vi blev antagna som regiontrampare, det har jag på mig om det regnar.

Känner du att du gör en insats för miljön i det här?

– Ja, absolut. Jag har en bensinbil så det är absolut en sak, att jag drar mitt strå till stacken när det gäller miljön.

I början av november avslutas den första omgången av Regiontramparna som Örjan Sundberg deltagit i och den 2 december tar omgång nummer två vid. Anställda kan ansöka till andra omgången till och med 22 oktober. Fram till april kommer de nya tramparna att ställa bilen och promenera eller cykla till jobbet. Planen är sedan att det blir en tredje regiontramparomgång under våren 2020, innan projekttidens slut nästa höst.

Trots att Örjan Sundbergs tid i kampanjen börjar lida mot sitt slut så svarar han utan att tveka på frågan om han kommer att fortsätta cykla i vinter.

– Ja, det kommer jag! Jag ska byta till vinterdäck på cykeln den här veckan så jag kommer att fortsätta – och även försöka göra det fem dagar i veckan. Jag ska verkligen försöka hålla i det här.

Projektet “Hållbara pendlings- och tjänsteresor”

  • Projektet syftar till att minska Region Jämtland Härjedalens utsläpp av växthusgaser.
  • Målet är att regionen vid projektets slut, sista oktober 2020, ska ha minskat utsläppen av växthusgaser från arbetspendling och tjänsteresor med 10 procent jämfört med år 2016.
  • Flera aktiviteter ska genomföras för att stimulera anställda till att cykla, gå eller resa med kollektivtrafik i stället för med bil till och från jobbet.
  • Stort fokus ligger också på att ersätta flygresor inom tjänsten med tågresor samt att uppmuntra till och förenkla resfria mötesformer.
  • Projektet är externt finansierat av Energimyndigheten.

Kommuner får hjälp att undvika elbrist

Tillgången till el i Stockholmsregionen kan komma att minska de närmaste åren, främst som en följd av en snabb utbyggnad av infrastruktur, verksamheter och bostäder, men också på grund av elektrifiering av fordonsflottan. Lokal elproduktion vid kraftvärmeverk fasas dessutom ut av åldersskäl. Inmatningen av el till regionen kan då få svårt att täcka de nya behoven. Problemen uppstår när elanvändningen är som störst och kallas för effektbrist.

I september fick Energikontoret Storsthlm medel för att starta projektet “Eleffektiv kommun”. I slutet av projektet ska företrädare för länets kommuner anse att de har kunskap om orsaker till effektbrist och vilka åtgärder det finns för att motverka den. Åtgärder för att förhindra effektbrist ska dessutom ha påbörjats. Delmål med projektet är att utse en eleffektsamordnare och skapa ett regionalt samverksamsforum, samt att ta fram en regional eleffektstudie och handledningsmaterial.

Det kan låta som ett problem som ligger långt fram i tiden, men vi kan snart se konsekvenserna. Projektledare Michael Sillén, på Energikontoret Storsthlm, ser flera risker. Nätbolagen säger att de redan nästa år kan tvingas säga nej till nya elabonnenter. Det kan hindra utbygganden av nya bostadsområden. Omställningen till elfordon kan också försenas om elen inte räcker till nya laddstationer.
– Den utbyggnad av elnätet som sker nu väntas först vara färdig om tio år. Innan dess måste vi främst förlita oss på åtgärder som minska elanvändningen vid förbrukningstoppar, säger Michael Sillén.

Topparna kan effektiviseras bort. Det finns också möjlighet att flytta elanvändning till tidpunkter med lägre förbrukning. Ett annat sätt att minska förbrukningstopparna kan vara att utnyttja ellager. De olika alternativen ska undersökas i projektet som startar den 1 oktober och löper fram till 31 oktober 2020.

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se