Foap-Wind_turbine__Sweden_foto piapising liten

Remissvar om vindkraft

Energikontor Sydost har medverkat via Havsvindforum att skriva ett remissvar till Energimyndighetens utredning Slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kommer att behöva byggas ut kraftigt under de närmsta decennierna för att vi ska nå Sveriges mål om ett 100% förnybart elsystem år 2040. Att kunna ansluta till elnätet på ett kostnadseffektivt sätt är en viktig parameter för att lyckas med detta. Energikontoret är även aktiv i frågan via projekt Baltic InteGrid där ett framtida elnät i Östersjön studeras.

Läs remissvaret

Läs om Havsvindforum

Läs mer om Baltic Integrid

 

För mer information, kontakta Pierre Ståhl, pierre.stahl@energikontorsydost.se

Läs nyheten på Energikontor Sydosts hemsida.

Biogasanläggning, Foto Pixabay

Satsning på flytande biogas i Kalmar län

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lanserar, i ett brett samarbete, fem arenor runt om i landet för att påskynda omställningen till fossilfria, tunga transporter. Kalmar län är hem för arenan för flytande biogas som samlar aktörer från hela landet.

Sverige har unika förutsättningar för att minska transportsektorns klimat- och miljöpåverkan. Tydliga klimatmål och offensiva företag bidrar till teknikutveckling och nytänkande.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har, tillsammans med Scania, Volvo och många andra aktörer i energi- och transportbranschen, identifierat fem arenor där Sverige kan vara föregångare och inspiratör för resten av världen: Elväg i Gävle, flytande biogas i Kalmar län, logistikarena i Stockholm, etanolkluster i Norrköping och uppkopplad elstad i Göteborg. Det presenteras i en debattartikel i Dagens Industri (2018-04-09).

Regionförbundet i Kalmar län leder arbetet med arenan för flytande biogas, tillsammans med Energikontor Sydost och Energigas Sverige. Läs mer om arenorna på Fossilfritt Sverige (2018-04-10).

– Om biogas görs flytande kan den användas i både tunga fordon och färjor. Det är viktigt för att utveckla marknaden. Därför tog Energikontor Sydost initiativet till en förstudie om flytande biogas till tunga transporter. Vi skapade en regional samling som har utvecklats till nationell arena som vi hoppas kan inspirera till fler satsningar på biogas, säger Hannele Johansson, Energikontor Sydost, verksamhetsledare för Biogas Sydost.

 

Läs artikeln i sin helhet på Energikontor Sydosts hemsida.

Solceller installeras. Foto Energikontor Mälardalen

Lantbruk installerar solelsanläggning på 2500 kvm

En lantbrukare i Kvicksund installerar just nu Mälardalens största solelanläggning för lantbruk, i alla fall vad Energikontor Mälardalen känner till. Gården har som huvudnäring att föda upp kycklingar. Anläggningen är på ca 400 kW, d.v.s. cirka 2 500 kvadratmeter stor, uppdelat på fem olika tak. Om allt går som planerat tas den i drift runt månadsskiftet april-maj.

 

För mer information, kontakta fanny.runeby@energikontor.se

Läs nyheten på Energikontoret i Mälardalens hemsida.

 

 

Foto Region Värmland

Bioekonomi är framtidens ekonomi

Skogen och bioekonomin är vår räddning. Det var budskapet på bioekonomiriksdagen 2018 i Karlstad. Engagerade människor samlades i dagarna två med fullt fokus på skogens enorma möjligheter.

När Paper Province tillsammans med Region Värmland och Interreg-projektet The Bioeconomy Region anordnade Sveriges andra bioekonomiriksdag kom politiker, näringsliv och experter till CCC i Karlstad för att tala om hur vi kan realisera en framtida bioekonomi.

Ett 30-tal föreläsare vred och vände på idéer, tankar och delade med sig av sin kunskap. Föreläsningar varvades med debatter och panelsamtal och dryga 170 personer i publiken lyssnade och var delaktiga genom att rösta på sina mobiler och ställa frågor direkt till talarna.

– Skogen är vår stora möjlighet och bioekonomi är framtidens ekonomi. Vårt största tillväxtområde. Men vi är inte ensamma. Vi måste vrida och vända på ekvationen och se varandras perspektiv, sa regionråd Stina Höök i sitt inledningstal.

Frågor som dryftades var exempelvis vilken betydelse bioekonomin har för den ekonomiska tillväxten, hur vi genomför bioekonomi nationellt och i EU, vilka krav konsumenterna ställer, hur bioekonomin kan ge oss fler och starkare småföretag och hur kompetensbehovet ser ut i branschen.

Läs hela artikeln på Region Värmlands hemsida.

Vinnare av Örebroregionens Energipris utsedda

Den 23 mars delades Örebroregionens energipris ut. Priset för Årets inspiratör gick till Yahya Ayed, och priset för Årets föredöme gick till Futurum fastigheter.

Årets inspiratör

Motivering: Yahya Ayed som kom från Syrien för två år sedan, tilldelas årets energipris för sitt engagemang i att ta reda på hur saker fungerar i Sverige och dela med sig av sina kunskaper till landsmän och andra nyetablerade. Arbetet har bland annat lett till bildandet av Facebook-gruppen Nyckeln till svenskan som har 16 000 medlemmar. Yahya förstod snabbt att vi i Sverige jobbar hårt med miljöfrågorna och att det finns stora skillnader i hur avfall sorteras och återvinns. Han har på egen hand gjort en informationsfilm om återvinning som nu sprids vidare via Facebook-gruppen och YouTube.

Årets föredöme

Motivering: Futurum Fastigheter tilldelas årets energipris för sitt arbete med att energieffektivisera fastighetsbeståndet parallellt med strategier för klimatnytta. Futurum Fastigheter har genom att ändra driftsorganisationen sparat mycket energi och minskat sina klimatutsläpp. Samtidigt har det underlättat rekrytering av personer med rätt kompetens och lett till ett mer strategiskt och proaktivt arbete. Verksamheten är nu koldioxidneutral till 99,2%.

 

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Vinnare utses av Region Örebro läns fokusnämnd för miljö och klimat.

Läs om tidigare års vinnare på Region Örebros hemsida.

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se