Kategori: Energikontor Östergötland

Stora klimatvinster med industriell symbios

Klimatfrågan växer sig allt starkare i människors medvetande och därmed också behovet av att snabbt agera på denna utmaning. Ett område som det har talats mycket om på senaste tiden och som kan ge värdefulla bidrag till att lösa detta hot är cirkulär ekonomi. Detta område innehåller en rad olika delområden, varav ett är industriell symbios.

Industriell symbios handlar i korthet om att det som är en rest- eller biprodukt i ett företags verksamhet kan – i stället för att bli ett avfall – bli en insatsvara hos ett annat företag. På detta sätt kan båda företagen tjäna pengar och samhället uppnå en resurs- och energieffektivitet på aggregerad nivå, jämfört med om företagen i stället nyttjat jungfruliga råvaror i sin produktion.

Från restprodukt till kolsyra

Händelö Eco Industrial Park i Norrköping bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Här finns ett kluster av industrier som använder varandras bi- och restprodukter som råvara. Där nyttjas restånga från E.ON:s kraftvärmeverk i Lantmännen Agroetanols anläggning där de tillverkar etanol för drivmedel och djurfoder. Vid produktionen av etanol bildas koldioxid som AGA gör till kolsyra som används av livsmedelsindustrin. Verksamheten innebär ett minskat utsläpp av växthusgaser motsvarande 80 000 ton per år och det finns dessutom potential för ytterligare besparingar.

Potentialen är enligt exemplet ovan enorm! Samtidigt är antalet symbiotiska samarbeten i Sverige betydligt lägre än vad det skulle kunna vara. Att inleda denna typ av samverkan kräver stor tillit mellan företagen, en vilja att samverka och så klart att samverkan är lönsam för alla parter. För att komma från start till mål krävs en rad olika insatser och åtgärder och du får också räkna med att detta är en process som tar tid. Att det finns en neutral aktör som kan utgöra en facilitator kan vara det som gör att en sådan samverkan kommer till stånd.

Hur kan energikontoren hjälpa till?

Energikontoren är en lämplig aktör för att utföra ett sådant arbete. I Östergötland bedriver Energikontoret Östergötland (som en del av Region Östergötland) tillsammans med Cleantech Östergötland två projekt kopplat till industriell symbios. Ett av projekten handlar om att ytterligare utveckla den samverkan som sker på Händelö. Det andra projektet syftar till att stärka de kommunala näringslivskontoren så att de kan främja industriell symbios på lokal nivå, som en del i sitt övriga näringslivsfrämjande arbete.

Minskad klimatpåverkan och samtidigt ett stärkt näringsliv! Kan det bli bättre?

Erik Gotborn, Energikontoret Östergötland

Fossilfria transporter

Östergötland antar fossilfri transportutmaning

I november arrangerade Energikontoret i projektet Östgötautmaningen ett seminarium för ett Fossilfritt Östergötland tillsammans med Svante Axelsson, regeringskansliets nationella samordnare för ett Fossilfritt Sverige. Representanter från länets kommuner och Region Östergötland slöt upp till seminariet och undertecknade Transportutmaningen som innebär att man senast år 2030 endast ska utföra och upphandla fossilfria transporter.  

12 av länets kommuner och Region Östergötland har antagit utmaningen och visar på detta sätt att man tar en täten i vägen mot att uppnå riksdagsbeslutet att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70% från år 2010 till 2030.

Energikontor Östra Götaland
Bild: Emelie Österqvist

Östra Götaland film

Energi- och klimatrådgivning i filmkampanj

Runtom i landets kommuner finns energi – och klimatrådgivare vars roll är att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap och råd kring energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Här hittar du din lokala rådgivare.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten som ett led i att bidra till att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås.

Energikontorens roll i rådgivningssystemet

Ett av de regionala energikontorens viktiga uppdrag är att samordna och utveckla landets energi – och klimatrådgivning. Nu pågår en gemensam satsning för hållbara transporter och solel av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Mellan maj 2018 och hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och små- och medelstora företag en fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. Läs om insatserna på Energimyndighetens hemsida.

Samarbete lett av Energikontoret Östra Götaland

För att synliggöra möjligheten till den kostnadsfria och opartiska klimat -och energirådgivningen i landet har kommunerna i Östergötlands län gemensamt tagit fram tre filmer som har sänts lokalt i TV3 och Kanal 5.

Film om elanvändning

Film om jobbpendling

Film om matsvinn

Bygdepeng en framgångsfaktor vid utbyggnad av vindkraft

Den 11 april genomförde Energikontoret Mälardalen, Energikontoret Östra Götaland och Länsstyrelsen Södermanland en konferens som gick under namnet Kraftsamling Vindkraft. En viktig utgångspunkt för konferensen var att vindkraften har en betydelsefull roll i omställningen till en fossilfri ekonomi. Det som är positivt i sammanhanget är att produktionen totalt sett ökar i landet, det negativa är att detta främst sker i norra delarna av Sverige och att det snart kommer att bli en kapacitetsbrist i kablarna som förser de delar i landet där den stora konsumtionen av el sker.

I Östergötland och Södermanland står utvecklingen i princip stilla vad gäller investeringar i vindkraft. Orsakerna till detta är flera. I Östergötland har Försvarsmakten ett stoppområde på 4 mil runt flottiljen i Linköping och i övriga delar så har myndigheter i olika instanser satt stopp för flertalet etableringsplaner, även i områden som utpekats som riksintresse för vindkraft. I dessa fall är det ofta motiv kopplade till natur och djurliv som ligger bakom besluten.

I samband med konferensen var det framför allt tre hinder för vindkraften som diskuterades:

  1. Försvarsmaktens stoppområden som omöjliggör etableringar såväl till land som till havs, detta trots att de ska ta hänsyn till förnybar energi i ett totalförsvarsperspektiv.
  2. Naturskyddshänsyn kopplat till exempelvis örnar och fladdermöss har legat till grund för ett antal avslag. Under konferensen påpekades att örnstammen nu är större än på mycket länge och i de fall de dödas av mänsklig verksamhet så är det i de flesta fall av andra orsaker än vindkraft. När det gäller fladdermöss kan med mycket enkla åtgärder kraftigt reducera risken för att de ska bli dödade av vindkraftverk. Vid myndigheters beslut har man helt enkelt inte varit uppdaterade på aktuell forskning och utgått från ett individskydd snarare än ett artskydd.
  3. En tredje punkt handlade synen på vindkraft hos allmänheten (bl.a. estetiska värden) och att detta ligger till grund för aversion hos en viss grupp människor, framför allt äldre män som inte själva kommer att behöva ta konsekvenserna av klimatförändringarna. På Gotland används ofta en bygdepeng som innebär att de som påverkas av en verksamhet också får ta del av den vinst som produktionen genererar. Detta har bidragit till att synen på vindkraft också är mer positiv än på andra ställen i Sverige.

För att få till fler vindkraftsetableringar krävs ett flertal olika insatser, bl. a. att man jobbar med dessa tre hinder.

 

Erik Gothborn
Vd/Verksamhetsledare
Energikontoret Östra Götaland

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se