Kategori: Energikontor Norra Småland

Mycket på gång i norra Småland

FASTR är Energikontor Norra Smålands stora projekt för omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. Det händer mycket i det projektet i höst. Här presenteras en del av detta.

Ett upphandlingsnätverk med deltagare från både offentlig verksamhet och företag har bildats och de träffas för första gången i Jönköping den 26 september. På den första träffen kommer man att  göra en inventering av vilka behov och önskemål deltagarna har och flera gästföreläsare kommer att bjuda på intressanta föredrag. Nätverket vänder sig till upphandlare inom kommuner, kommunala bolag, regionen, offentliga organisationer och näringslivet samt till transportleverantörer. Målen med upphandlingsnätverket är att:

  • Offentliga upphandlingar ska ställa smarta krav och mervärden på transportköp
  • Transportleverantörer ska höja sin förmåga att leverera med fossilfria transporter
  • Fler logistikområden ska ha tillgång till fossilfria drivmedel för tunga transporter
  • Det ska ske fler hållbara transport- och fordonsupphandlingar 

FASTR blåser under hösten också nytt liv i och tar vid det nätverk som fanns i samband med ett tidigare projekt: Kraftsamling Biogas. Målgruppen för detta nätverk är avfallsbolag, kommuner, livsmedelsproducenter, restauranger, biogasproducenter och -leverantörer och användare. Målen med biogasnätverket är bland annat att öka andelen gasfordon, andelen biogas i fordonsgas, mängden såld biogas och antalet tankställen för biogas och där inte minst öka tillgängligheten på landsbygden. Man har också som mål att andelen matavfall som sorteras och används för biogasproduktion ska öka. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län tar under hösten fram en regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon. Planen har varit ute på remiss och innehåller nulägesbilder över var det finns tank- och laddstationer samt enkla beskrivningar över de olika förnybara drivmedel som idag finns kommersiellt på marknaden. Planen pekar ut fyra inriktningar för hur Jönköpings län kan driva på omställningen mot ökat användande av förnybara drivmedel, där det dessutom är viktigt att se till landsbygdens förutsättningar och behov:

  • Få in infrastrukturfrågorna för att tanka förnybart i samhällsplaneringen och i kommunernas olika planprocesser
  • Öka kunskapen om förnybara drivmedel
  • Verka för att etablera infrastruktur där det i nuläget saknas
  • Stimulera ett ökat användande av infrastrukturen där det redan finns

– Viktigt att påpeka är att exempelvis en kommun inte kan göra allt och stå för investeringen i infrastrukturen själv. Det handlar snarare om att få in det i samhällsplaneringens olika skeden och ställa om sin egen fordonsflotta för att stimulera marknaden att etablera tank- och laddstationer, säger Jesper Agrelius, projektledare på Länsstyrelsen. Men viljan att kunna tanka förnybart i Jönköpings län är väldigt stor. Det ser vi tydligt i de svar vi fått på vårt utkast på plan. Nu tar vi in all bra feedback vi fått och lanserar en färdig plan i höst.

Biogas Research Center har tagit fram en rykande färsk bok om just biogas – ”Biogas i det hållbara samhället”. Biogaslösningar finns här och var i samhället, men det är ganska okänt vilka värden de skapar och vilka problem de löser. I boken får läsaren följa med på en resa genom Sverige och upptäcka hur biogaslösningar gör städer, regioner och företag bättre. Boken vänder sig till alla som till vardags inte håller på med biogas; politiker, tjänstepersoner i offentliga organisationer, utförare av transporter, transportköpare, företrädare för industri som vill bli fossilfri och givetvis dig som helt enkelt bara vill få en bättre förståelse för vilka positiva samhällseffekter biogaslösningar kan bidra till.

Nytt projekt om energikrav i bygglagstiftningen

Under sommaren har Energikontor Norra Småland fått beviljat och startat upp ett nytt projekt.

Projektet har det långa namnet ”Energikrav i bygglagstiftningen: Från teori till praktik hos bygglovsavdelningarna i Jönköpings län”, men man väljer för enkelhetens skull att kalla det ENBYGG.

Projektet riktar sig, som namnet avslöjar, till just bygglovsavdelningar i kommunerna i Jönköpings län och syftet är att ge en kunskapshöjning inom energihushållningskapitlet i Boverkets byggregler (BBR). Inom loppet av några år har energihushållningskapitlet i BBR genomgått stora förändringar och då fler ändringar väntas krävs det att alla på bygglovsavdelningarna är på det klara med hur man tolkar energibalansberäkningen och hur olika parametrar påverkar resultatet.

Deltagarna i projektet kommer att träffas i en workshopserie ungefär fyra gånger och få ta del av intressanta föreläsare, pröva att göra energibalansberäkningar, skapa nätverk och lära sig mer om resfria möten genom projektet ”Projektkontor för digitala möten i offentlig sektor”, som drivs av Energikontoren Sverige.

GoMate tar fram nationella riktlinjer för fordonspooler vid boenden

Demoprojektet GoMate är nu avslutat. Uppföljningsprojektet GoMate 2.0 tar frågorna vidare och ska ta fram nationella riktlinjer.

Demonstrationsprojektet GoMate – diversifierad elfordonspool för den förtätade staden är avslutat och slutrapporten kommer i slutet av maj, då projektet även har en projektkickout för projektgruppen.

Under tiden arbetar uppföljningsprojektet GoMate 2.0 vidare med frågorna som finns kvar efter demonstrationsprojektet. Nyligen godkände Energimyndigheten en ändring i projektet, vilket innebär att det inom projektet och under Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI:s) ledning ska tas fram nationella riktlinjer (kring dimensionering, utformning, kvalitetskrav, implementering med mera) för fordonspooler (både bil och cykel inklusive eldrift) vid boenden. Bekvämlighet först!

Det säger den första vetenskapliga artikeln från demonstrationsprojektet GoMate, som nu är publicerad. Den lyfter användarperspektivet och vad som krävs för att få upp användandet på elfordonspooler. Bekvämlighet har visat sig vara en viktig aspekt.

Storsatsning på samlastning och digitala möten riktad till offentlig sektor

Energikontoren Sverige har blivit beviljade två nationella projektkontor inom hållbara transporter; resfria digitala möten för offentlig sektor samt kommunal samordnad varudistribution. REDI sprider Trafikverkets REMM-metodik och KOSAVA växlar upp Energikontor Sydosts tidigare arbete.

Att skapa ett transporteffektivt samhälle är en stor utmaning men också ett område där insatser kan få stor effekt på de totala utsläppen av växthusgaser. En väg att gå är att ändra sina policyer och vanor, för persontransporter kan det innebära att inte resa för att mötas utan istället mötas vid sin egen dator. Det finns stor potential att minska både utsläpp, kostnader och förbättra arbetsmiljö och jämställdhet. För godstransporter kan en väg att gå vara att minska antalet leveranser genom kommunal samordnad varudistribution, vilket kan minska antalet transporter med mellan 60 – 80%. Konceptet handlar om att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central, vilket ger möjlighet att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp.

Digitala möten frigör tid och ökar samverkan

Möten människor emellan kommer alltid att finnas, men ibland kan det bli för mycket möten och vi rusar mellan olika mötesrum och reser långt för korta möten. Genom projektkontoret kommer kommuner, regioner och andra offentliga verksamheter erbjudas stöd i arbetet med resfria möten. Arbetet utgår från REMM-metodiken som byggts upp av nationella myndigheter med Trafikverket i spetsen.

– Digitala möten är en viktig del av det hållbara resandet. Att när det är lämpligt att ha ett webb- eller telefonmöte minskar inte bara kostnader och koldioxidutsläpp utan ökar också möjligheterna för fler offentliga aktörer från hela landet att delta. Bra digitala möten kan också öka samverkan och sänka tröskeln för andra digitaliseringsåtgärder, och för att bli bra behöver vi alla träna. Förutom webbinarier kommer vi bland annat att hålla träningsläger i digitala möten säger Therese Silvander, projektledare på Energikontor Norra Småland.

– Det är mycket glädjande att energikontoren kan lyfta de digitala mötesformerna och växla upp vårt arbete, även på lokal och regional nivå. Det stärker en digital samverkan i hela landet och skapar goda förutsättningar för effektivt samarbete mellan lokala, regionala och statliga myndigheter, säger Per Schillander, biträdande projektledare för REMM på Trafikverket.

Projektkontoret är ett samarbete mellan Energikontoren Sverige med expertstöd från bland annat Markus Robèrt KTH och Trafikverkets REMM-grupp. Projektet pågår till 2020-10-31 med en budget på 5 miljoner och det är Energimyndigheten som finansierar. Målet är att minst 50 kommunala och regionala offentliga aktörer arbetar systematiskt med implementering och utveckling av digitala möten i sina organisationer. Är du intresserad av delta, hör av dig till kontaktpersonen.

Samordnad varudistribution ger fler fördelar

Kommunal samordnad varudistribution (KOSAVA) minskar inte bara antalet transporter utan genererar även en unik möjlighet för mindre och lokala producenter att leverera direkt till offentlig sektor, vilket i vissa kommuner är minst lika viktigt som miljöfrågan. Andra fördelar med konceptet är minskad trängsel, öka trafiksäkerhet samt förenklad process att få till stånd fossilfritt drivmedel.

– Det känns oerhört inspirerande att få fortsatt stöd inom ett område som många kommuner i Sverige är nyfikna på och vill utveckla säger Fredrik Mårdh, projektledare på Energikontor Sydost. Energikontoret har mångårig erfarenhet av samordnad varudistribution har under de senaste åren stöttat kommuner inför beslut och implementering bland annat genom nätverket KOSAVA .

Projektet syftar till att driva ett nationellt projektkontor vars ändamål är att bistå offentliga aktörer på kommunal nivå med support och expertis gällande samordnad varudistribution inom besluts-, implementerings- och utvecklingsfasen. Projektet som finansieras av Energimyndigheten drivs tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne kommer pågå under 2,5 år och har en totalbudget på nästa 10 miljoner kronor.

– Via projektet hoppas vi kunna effektivisera processen genom handledning och direkt stöd till kommuner fortsätter Fredrik. Innan projektslut är förhoppningen att en tredjedel av Sveriges kommuner är knutna till projektet och att projektkontoret är naturlig part vid införandeprocessen av samordnad varudistribution. Är du intresserad av delta, hör av dig till kontaktpersonen.

Kontaktpersoner

REDI – resfria digitala möten
Therese Silvander, projektledare Energikontor Norra Småland & nationell koordinator fossilfria transporter Energikontoren Sverige
Tel. 072-204 06 23, therese.silvander@rjl.se

KOSAVA – kommunal samordnad varudistribution
Fredrik Mårdh, projektledare Energikontor Sydost
Tel: 070-921 60 50, fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Projektkontoren finansieras av Energimyndigheten.

Energimyndighetens logotyp

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se