Månad: oktober 2019

Nya pendlingsrutiner har gett bättre flås

Örjan Sundberg är en av de regiontrampare som varit först ut med att lägga om sina pendlingsvanor för hälsan och klimatet. Nu cyklar han till jobbet fem dagar i veckan.

Sedan augusti i år har Örjan Sundberg, som jobbar som utredare på patientnämnden i Östersund, cyklat till och från jobbet fem dagar i veckan. Anledningen stavas Regiontramparna, kampanjen inom Region Jämtland Härjedalens satsning på hållbara pendlings- och tjänsteresor som ska få fler anställda att cykla eller promenera till jobbet i stället för att ta bilen.

Deltagarna – ett trettiotal cyklister och ett trettiotal fotgängare – åtar sig att gå eller cykla minst 60 procent av sina resor till och från jobbet under kampanjtiden. För Örjan Sundbergs del skulle det innebära att cykla de fem kilometerna mellan hemmet på Frösön och jobbet i centrala stan tre dagar i veckan – men han har passat på att gå ”all in” och cyklat 100 procent av resorna.

– Jag cyklade en del innan det här projektet men tog även bilen ibland, nu cyklar jag definitivt mer än förut. Hade jag inte varit med i det här hade jag nog tagit bilen några dagar i veckan fortfarande. Man är väl lat vissa dagar. Men nu har jag valt att cykla mer än de 60 procent som man ska göra, säger han.

Vilken skillnad tycker du att det har gjort för dig att cykla i stället för att bilen?

– Framförallt har jag märkt att mitt flås har blivit bättre, jag har fått bättre kondition. Och så har jag så klart sparat en del bensinpengar, så det är bra på flera sätt. Jag tycker också att jag blir piggare på jobbet när jag rör mig mer.

Örjan Sundberg har märkt att konditionen förbättrats sedan han börjat cykla till jobbet i stället för att ta bilen. Foto: Sara Rönnberg

Vad har varit den största utmaningen?

– Att cykla även om det är dåligt väder, när det regnar och blåser. Men jag har ju bestämt mig så då gör jag det ändå. Och så fick vi ett fint regnställ när vi blev antagna som regiontrampare, det har jag på mig om det regnar.

Känner du att du gör en insats för miljön i det här?

– Ja, absolut. Jag har en bensinbil så det är absolut en sak, att jag drar mitt strå till stacken när det gäller miljön.

I början av november avslutas den första omgången av Regiontramparna som Örjan Sundberg deltagit i och den 2 december tar omgång nummer två vid. Anställda kan ansöka till andra omgången till och med 22 oktober. Fram till april kommer de nya tramparna att ställa bilen och promenera eller cykla till jobbet. Planen är sedan att det blir en tredje regiontramparomgång under våren 2020, innan projekttidens slut nästa höst.

Trots att Örjan Sundbergs tid i kampanjen börjar lida mot sitt slut så svarar han utan att tveka på frågan om han kommer att fortsätta cykla i vinter.

– Ja, det kommer jag! Jag ska byta till vinterdäck på cykeln den här veckan så jag kommer att fortsätta – och även försöka göra det fem dagar i veckan. Jag ska verkligen försöka hålla i det här.

Projektet “Hållbara pendlings- och tjänsteresor”

  • Projektet syftar till att minska Region Jämtland Härjedalens utsläpp av växthusgaser.
  • Målet är att regionen vid projektets slut, sista oktober 2020, ska ha minskat utsläppen av växthusgaser från arbetspendling och tjänsteresor med 10 procent jämfört med år 2016.
  • Flera aktiviteter ska genomföras för att stimulera anställda till att cykla, gå eller resa med kollektivtrafik i stället för med bil till och från jobbet.
  • Stort fokus ligger också på att ersätta flygresor inom tjänsten med tågresor samt att uppmuntra till och förenkla resfria mötesformer.
  • Projektet är externt finansierat av Energimyndigheten.

Kommuner får hjälp att undvika elbrist

Tillgången till el i Stockholmsregionen kan komma att minska de närmaste åren, främst som en följd av en snabb utbyggnad av infrastruktur, verksamheter och bostäder, men också på grund av elektrifiering av fordonsflottan. Lokal elproduktion vid kraftvärmeverk fasas dessutom ut av åldersskäl. Inmatningen av el till regionen kan då få svårt att täcka de nya behoven. Problemen uppstår när elanvändningen är som störst och kallas för effektbrist.

I september fick Energikontoret Storsthlm medel för att starta projektet “Eleffektiv kommun”. I slutet av projektet ska företrädare för länets kommuner anse att de har kunskap om orsaker till effektbrist och vilka åtgärder det finns för att motverka den. Åtgärder för att förhindra effektbrist ska dessutom ha påbörjats. Delmål med projektet är att utse en eleffektsamordnare och skapa ett regionalt samverksamsforum, samt att ta fram en regional eleffektstudie och handledningsmaterial.

Det kan låta som ett problem som ligger långt fram i tiden, men vi kan snart se konsekvenserna. Projektledare Michael Sillén, på Energikontoret Storsthlm, ser flera risker. Nätbolagen säger att de redan nästa år kan tvingas säga nej till nya elabonnenter. Det kan hindra utbygganden av nya bostadsområden. Omställningen till elfordon kan också försenas om elen inte räcker till nya laddstationer.
– Den utbyggnad av elnätet som sker nu väntas först vara färdig om tio år. Innan dess måste vi främst förlita oss på åtgärder som minska elanvändningen vid förbrukningstoppar, säger Michael Sillén.

Topparna kan effektiviseras bort. Det finns också möjlighet att flytta elanvändning till tidpunkter med lägre förbrukning. Ett annat sätt att minska förbrukningstopparna kan vara att utnyttja ellager. De olika alternativen ska undersökas i projektet som startar den 1 oktober och löper fram till 31 oktober 2020.

Sörmland söker Vintercyklist

Det blir mörkt, kallt och kortare dagar. Brukar du låta cykeln flytta in i förrådet under vinterhalvåret? Då är det dags att tänka om! Kampanjen Vintercyklist är en utmaning med syfte att få fler att upptäcka fördelarna med att cykla året om, och alla arbetsplatser i Eskilstuna, Katrineholms och Nyköpings kommun är välkomna att anmäla sig.

För att klara utmaningen ska Vintercyklisten cykla minst tre kilometer per arbetsdag, tre dagar i veckan under tre månader, från den 1 december 2019 till den 28 februari 2020. Anmälningsperioden är öppen till den 22 november.

Låt bilen stå – bra för både miljön och hälsan

Med rätt utrustning behöver det varken vara kallt eller krångligt att cykla på vintern.
– Genom att använda dubbdäck, hjälm, reflexer och kläder efter väder kan du få härliga cykelupplevelser, året om, samtligt som du bidrar till minskade koldioxidutsläpp, bättre hälsa och en mer hållbar framtid, säger Agnes Widing, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

Så blir du en Vintercyklist

Anmälan till utmaningen görs som en arbetsplats, så om du är intresserad av att bli en Vintercyklist – prata med din arbetsgivare! Alla Vintercyklister använder egen cykel och hjälm, och arbetsgivaren förbinder sig att stå för dubbdäck till den personal som deltar i utmaningen. Arbetsgivaren kan också bistå med annan utrustning, som reflexer och sadelskydd, om behov och möjlighet finns.

En del av Cykelsamverkan Sörmland

Kampanjen Vintercyklist genomförs inom ramen för Cykelsamverkan Sörmland, som drivs av Energikontoret i Mälardalen och löper från 2019 till oktober 2020. Projektet utförs med bidrag från Energimyndigheten i samarbete med Katrineholms kommun, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland.

Norrbotten tar nästa steg i en satsning på behovsdriven innovation

Att alla aktörer, privata företag och offentliga organisationer, står inför utmaningar kopplat till omställningen till ett mer hållbart samhälle har nog inte undgått någon. Som ett av Sveriges mest industritunga län har Norrbotten många styrkor och samtidigt stora utmaningar på resan mot de mål som är uppsatta inom energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp. Energikontor Norr har kollat på behov och möjligheter för att matcha ihop behov med lösningar i företagens arbetet mot en mer positiv miljöpåverkan.

Både näringsliv och offentliga organisationer har omfattande behov att lösa inom hållbarhetsomställningen i den egna verksamheten. En del av dessa är svåra att lösa själva och då behövs extern hjälp och nytänkande lösningsförslag. Energikontor Norr är en av dessa aktörer som vill vara med och driva på utvecklingen.

– Vi har en ambition att kunna koppla ihop företag som har konkreta och utmanande behov inom sin hållbarhetsomställning med företag som sitter på innovativa hållbara lösningar inom energi, miljöteknik och resurseffektivisering. Det i sig är inget nytt under solen, men vi vill göra det med en digital twist. Under våren har vi besökt många företag och offentliga organisationer i regionen för att berätta om vad vi vill åstadkomma och lyssna in eventuellt intresse. Gensvaret har varit överväldigande positivt från alla håll, säger Inger E Pedersen, projektledare på Energikontor Norr.

Mot bakgrund av den respons projektet fått från företagen kommer Energikontor Norr att gå vidare med nästa steg i processen, vilket blir att ansöka om ett genomförandeprojekt för att kunna realisera visionen. Förstudiens resultat har gett en tydlig bild över behoven och intresset hos näringslivet samt vilka framgångsfaktorer, verktyg och metoder som kan appliceras för att framgångsrikt etablera en behovsdriven innovationsplattform i regionen.

– Vår målsättning är att bidra till en hållbar tillväxt i regionen genom att ge fler små och medelstora företag (SMF) från regionen möjligheten att presentera sina lösningsförslag inom energi- och klimatområdet till potentiella nya kunder. Genom att erbjuda SMF en öppning till nya affärsrelationer stärks regionens näringsliv. Det medför samtidigt en miljövinst för Norrbotten i form av smartare och mer effektiva energi- och klimatlösningar hos företag och offentliga aktörer i regionen och hjälper till att minska utsläppen, förklarar Inger E Pedersen på Energikontor Norr.

Projektansökan för arbetet med en behovsdriven innovationsplattform kommer att lämnas in i början av 2020 och om allt går enligt plan kan projektet börja hösten 2020.

Förstudien Behovsdriven Innovationsplattform har drivits av Energikontor Norr med hjälp av finansiering från EU:s regionalfond, Region Norrbotten, Luleå kommun och Piteå kommun.

Spara energi med pumpstopp

Gör som Futurum fastigheter i Örebro: Spara på energin i värmesystemet genom ett så kallat pumpstopp! Genom att stänga av cirkulationspumpen som cirkulerar varmvatten i ett vattenburet värmesystem, minskar du slitaget på utrustningen och gör nytta för miljön. 

Futurum fastigheter har jobbat aktivt med pumpstopp, eller dynamisk pumpstyrning (DPS), i deras värmesystem med goda resultat. Pumpdriften har minskat med upp till 50% över ett år. De effekter som Futurum har lagt märke till är bland annat en mindre energianvändning, kostnadsbesparingar och mindre slitage på utrustning.

Styrningen av pumpstoppet baseras på inomhustemperaturen och framledningstemperaturen. När temperaturskillnaden mellan dessa två givare är mindre än 4-7 grader så stängs cirkulationspumpen av. I nyare fastigheter med lägre systemtemperaturer (1990- fram tills nu) kan drifttiden nästan halveras på cirkulationspumpar, medan övriga fastigheter kan minska drifttiden med cirka 30 %.

Hur fungerar pumpstopp? 

Värmesystemets framledningstemperatur baseras på byggnadens värmekurva vilket följer utetemperaturen. Det innebär att ju kallare det är ute, desto varmare är framledningstemperaturen. Om det är kallt ute kommer skillnaden mellan innetemperaturen och framledningstemperaturen vara mer än 4 -7 grader och cirkulationspumpen kommer att gå och leverera värme till radiatorerna. När utetemperaturen stiger och det finns ett mindre behov från värmesystemet kommer framledningstemperaturen att sjunka och eventuellt nå den satta temperaturgräns (4-7 grader) då pumpen stängs av.

Råd för att komma igång 

Här kommer ett par tips på vad du bör tänka innan du kommer igång med pumpstopp:

Pumpstopp är applicerbart när du har en så kallad rumstemperaturgivare som är placerad inomhus, som meddelar inomhustemperaturen till värmepumpen och får in signalerna digitalt, tillsammans med framledningstemperatur, i ett styrsystem.

Kom igång med pumpstopp genom att koppla rumstemperaturen till DUC/PLC (dataundercentral/programmable logic controller) och installationen är inte komplicerad. 

  • Marknadsmognad och erfarenheter

Det finns ett stort urval av styrsystem och kanske kan det vara svårt att veta vad du behöver, men det kan vara bra att veta att programmeringen av styrsystem inte är alltför komplex. Dessutom finns det flera företag som arbetar med styr- och reglerteknik som kan informera dig om vad som passar dina behov. 

  • Kostnadseffektivitet

Kostnaderna relaterat till pumpstopp beror på hur det befintliga systemet är uppbyggt. Om det redan finns ett digitalt styrsystem med rumstemperaturgivare och framledningstemperaturgivare behövs inte nödvändigtvis någon ny utrustning. Då handlar det om att lägga lite tid på programmering och injustering.

Om det inte finns ett väl fungerande styrsystem i era fastigheter, så kan det vara en god idé att investera i det.  DUC/PLC (dataundercentral/programmable logic controller) är en god investering sett till de många fördelarna som kommer med installationen. Bland annat kan dagens styrsystem kopplas upp mot ett nätverk och ger på så sätt driftansvarig personal en realtidskontroll över systemet. Det går även att upptäcka när det slår larm i system, vilket förkortar driftstörningar avsevärt.

  • Energibesparingspotential

Som tidigare nämnt är fördelarna med pumpstopp många och i nyare fastigheter med lägre systemtemperaturer kan drifttiden på cirkulationspumpar nästan halveras. Den potentiella energibesparingen beror då på effektförbrukningen av cirkulationspumpen och systemtemperaturen.

Ett litet räkneexempel: 

När det gäller en pump som normalt är igång 4300 timmar/år kan drifttiden kortas ner till 2300 timmar/år genom att använda dynamisk pumpstyrning/pumpstopp. Besparingen blir då 2000 timmar * effekten på pumpen + minskade värmeförluster i radiatorsystemet, sedan blir det även mindre slitage på utrustningen.

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se